Kontakt


GEOprem d.o.o.

Trg Lava Mirskog 1
31000 Osijek
Hrvatska
 
Telefon: (031) 250 900
Faks: (031) 250 901
MB: 1545833
OIB: 59050409077
Email: geoprem@geoprem.hr

 

Reg. sud: Trgovački sud u Osijeku
Tt-23/892-3
Temeljni kapital: 950.000,00 €
Uprava: Mario Štimac, Franjo Ambroš

 

IBAN Addiko Bank d.d.:
HR12 2500 0091 1021 4963 7
IBAN HPB d.d.:
HR37 2390 0011 1013 5689 6

Djelatnosti


3D skeniranje, modeliranje i fotogrametrija 

 
3D lasersko skeniranje je postupak snimanja objekata korištenjem preciznog uređaja - 3D laserskog skenera koji radi na principu odašiljanja laserskih zraka prema objektu te mjeri njihovu refleksiju od objekta. Skeniranjem se dobiva 3D mjerljiv model u obliku oblaka točaka gdje je svaka točka određena u prostoru visokom preciznošću u apsolutnom koordinatnom sustavu. Tako laserski skener ima široku upotrebu u svrhu arhitektonskog projektiranja, arheoloških, geoloških, geodinamičkih, hidrografskih i geotehničkih istraživanja i projektiranja, primjene u inženjerstvu, rudarstvu, industrijskim postrojenjima, te u svim ostalim projektima koji zahtijevaju točnu 3D vizualizaciju prostora i prostornih objekata.
 
U očuvanju kulturne baštine, pa tako i u arhitekturi ova tehnologija nam omogućuje najvjerodostojnije i trajno digitalno pohranjivanje postojećeg stanja objekta. Podaci dobiveni laserskim skenerom predstavljaju 3D model sa svim prepoznatljivim i precizno izmjerenim detaljima. Takav model prvenstveno služi kao trajno pohranjen mjerljiv prikaz postojećeg stanja, a daljnjom obradom mogu se iscrtati svi detalji, presjeci i pogledi u obliku klasičnog tehničkog CAD crteža postojećeg stanja, za potrebe rekonstrukcije, te ostale buduće radove potrebne za očuvanje objekta.

Ostale djelatnosti

 •  
  Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke dokumentacije, odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima, izrađenih u svrhu projektiranja zahvata u prostoru, praćenja izgradnje i evidentiranja novoizgrađenih građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.
   
  Geodetski projekt izrađuje se u dva dijela, Geodetski projekt I. dio i Geodetski projekt II. dio, sukladno fazama projektiranja, izgradnje i završnog nadzora izvedenih radova.
   
  Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.
   
  Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.
   
 •  
  Što je parcelacija zemljišta?
  Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Uglavnom se jedna katastarska dijeli na više njih ili se više čestica spaja u jednu. Parcelacija se provodi pomoću parcelacijskog elaborata, koji izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka.
   
  Što je parcelacijski elaborat?
  Parcelacijski elaborat je geodetski proizvod sastavljen od grafičkih priloga s prikazanim stvarnim i katastarskim stanjem, te niza pisanih iskaza za katastar i zemljišnu knjigu, a temelj je za promjenu stanja u katastru i zemljišnim knjigama.
  Postoje dva različita postupka parcelacije: parcelacija poljoprivrednog zemljišta i parcelacija građevinskog zemljišta. Da biste saznali u je li vaša čestica u poljoprivrednom ili građevinskom području, obratite se nadležnom uredu za prostorno planiranje i urbanizam, pri čemu Vam je potrebna kopija katastarskog plana.
   
  Čemu služi parcelacijski elaborat?
  Parcelacijski elaborat služi za formiranje jedne ili više čestica u svrhu: kupnje ili prodaje nekretnina, ostavinske diobe, dobivanja hipotekarnog kredita, diobe obiteljske imovine, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, formiranja građevnih čestica ili čestica služnih njima (prilazni putevi), okrupnjavanja čestica.
 •  
  Što je to legalizacija (ozakonjenje) objekta?
  Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.
   
  Zašto je potrebno ozakoniti objekt?
  Zakonom je definirani konačan rok za legalizaciju, a nakon tog datuma objekti će se ili rušiti ili će ih država legalizirati na račun vlasnika nekretnine. Osim toga, bez legalnog objekta nije moguće dobiti kredit zbog zabilježbe u zemljišno-knjižnom izvatku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola. Ako objekt nije legaliziran ne može se provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja.
 •  
  Što je upis objekta?
  Upis objekta je postupak kojim se evidentira objekt na katastru i u zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi, kao i svaku promjenu na nekretnini (dogradnja, rušenje ...).
   
  Zašto se objekti moraju evidentirati u katastru i zemljišnoj knjizi?
  Objekt je važno evidentirati zbog: rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kupnje ili pridaje nekretnine ('čisti' papiri), legaliziranja objekta, etažiranja objekata, hipoteke.
 •  
  Što je iskolčenje?
  Iskolčenje je postupak prenošenja i označavanja projektiranih dimenzija na terenu. Iskolčenje objekta je geodetska usluga koja uključuje prijenos dimenzija, položaja točaka i visina objekta definiranih arhitektonskim projektom na teren.
   
  Što je elaborat iskolčenja građevine?
  Elaborat iskolčenja građevine ili elaborat o iskolčenju građevine je skup grafičkih i pisanih dokumenata koji opisuju iskolčenje objekta obavljeno na terenu. Nužan je za početak gradnje, što je definirano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.
   
 •  
  Vlasništvo nad nekretninom osim prava, donosi i neke obveze. Od vlasnika nekretnine - zemljišta se očekuje da zna gdje su granice njegove čestice. Ako ne zna, od geodetskog stručnjaka može zatražiti da mu na terenu pokaže gdje prolaze međne linije njegove čestice.
   
  Što je iskolčenje međe?
  Iskolčenje međe, tj. međnih linija je postupak kojim se na terenu određuju granice čestice temeljem katastarskih podataka.
   
  Zašto je važno točno znati gdje su međe?
  Ovaj postupak je najvažniji prilikom prodaje ili kupnje zemljišta, jer su česti slučajevi gdje kupac prilikom kupnje kupuje zemljište određene kvadrature, a nakon izmjere se ustanovi da je na terenu stanje sasvim drugačije – u većini slučajeva kvadrata ima manje, nego se mislilo. Zbog toga je prilikom kupnje vrlo važno zatražiti od prodavatelja da se pokažu međe i da se po mogućnosti obilježe trajnim oznakama, a potom zatražiti geodeta da provjeri poklapaju li se pokazane međe s katastarskom evidencijom u smislu oblika i površine čestice. Tako izbjegavate nesuglasice, te moguće sporove oko međe, što su dugotrajni i skupi postupci.
   
 •  
  Kako saznati je li čestica neusklađena?
  Zatražite posjedovni list iz katastra i vlasnički iz gruntovnice te usporedite površine Vaših čestica. Trebale bi biti identične, ako nisu - problem je neusklađenost.
   
  Zašto mi je bitno uskladiti površine, kada ću i dalje koristiti ono što i do sada?
  Zbog toga što se čestica najčešće na terenu poklapa s katastarskim stanjem, tj. vi u većini slučajeva stvarno na terenu koristite onu kvadraturu koja piše u posjedovnom listu. Međutim, katastar ne označava vlasništvo, već samo posjed!
   
  Zašto je važno na vrijeme uskladiti čestice?
  Usklađenje je vrlo bitno provesti što prije, jer je takvo stanje naslijeđe iz prošlog stoljeća, kada su ljudi kupujući i prodavajući zemljišta izbjegavali plaćanje poreza te nisu promjene provodili u gruntovnici.
   
 •  
  Što je geodetski snimak?
  Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa.
  Geodetski snimak , ovisno o namjeni, može imati i visinsku konfiguraciju terena, koja se označava kotama i slojnicama. Kote su točke terena s pridruženom visinom. Slojnice su linije koje spajaju mjesta iste visine.
   
  Čemu služi geodetski snimak?
  Danas se geodetski snimak koristi najčešće u svrhu legalizacije objekata (i takva dokumentacija ima posebni, zakonom definirani izgled), no geodetski snimak može se izrađivati i u druge svrhe.
   
 •  
  Čest slučaj u praksi je potreba za identifikacijom nekretnina. Pri tome razlikujemo dva slučaja:
   
  • Vlasnik ne zna gdje mu se nalazi čestica, ali ima broj čestice čiji je vlasnik (češće) - Geodet pomoću katastarskih i zemljišnih podataka pokušava odgonetnuti točan položaj katastarske čestice, nakon čega izlazi na teren te identificira nekretninu – zemljište, pri čemu je dobro odraditi i iskolčenje međe, ako nema čvrste i očite međe na terenu (npr. suhozid..)
  • Vlasnik zna gdje mu je čestica, ali ne zna koji broj i u kojoj katastarskoj općini se nalazi - Drugi slučaj je rjeđi i ne predstavlja problem u gradskim područjima – jer je i preko adrese moguće doći do informacije, ali dosta komplicira rješavanje problema u udaljenim i brdovitim područjima, gdje su najčešće i podaci katastra loši, zastarjeli i netočni. Geodet i u tom slučaju izlazi na teren te snima česticu i okolno područje, a potom u uredu dolazi do rješenja.
   
  Identifikacija nekretnina se uglavnom traži u područjima izvan gradova i naselja, gdje se nalaze naslijeđena zemljišta, godinama zaboravljena, no ne zbog toga i manje važna. Od vlasnika nekretnine očekuje se, a i u njegovom je interesu, da zna gdje se nalaze njegove nekretnine.
   
 •  
  Što je etažiranje?
  Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige.
   
  Zbog čega je potrebno etažirati stan?
  Jedini pravni dokaz o tome da ste Vi vlasnik stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine je izvadak iz zemljišnih knjiga, tj. gruntovnice.
   
  Što sve možete etažirati?
  Etažirati možete obiteljske kuće s 2 i više stanova, kao i veće ili velike zgrade sa stotinama stanova.
 •  
  Geodetska izmjera izgrađenih vodova obuhvaća izmjeru položajnih lomnih točaka vodova (horizontalni položaj vodova), izmjeru visinskih lomnih točaka vodova (kod kanalizacije na dnu cijevi ili kanala a kod ostalih vodova na tjemenu voda), izmjeru križanja novoizgrađenog voda s drugim vodovima u trenutku polaganja kada je križanje vidljivo, izmjeru pripadajućih objekata, prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda.
   
  Pripadajući objekti voda su šahtovi, propusti, okna, komore i sl. a važno je snimiti i ostale detalje i objekta pokraj kojih vod prolazi. Geodetska izmjera se provodi kod otvorenog rova.
   
  Nakon snimanja vodova, izrađuje se geodetski elaborat koji ovjerava katastar vodova nadležan za to područje (ako je osnovan na području te lokalne samouprave).

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u tvrtki Geoprem d.o.o.

EU strukturni i investicijski fondovi
KK.03.2.1.14.0312

Dana 30. rujna 2020. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije dodijelili su društvu GEOPREM d.o.o. sredstva za financiranje projekta prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga ”UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM (ISO i slične norme)”.

Projekt financira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Naziv projekta: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u Geoprem d.o.o.

Nositelj: Geoprem d.o.o.

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Kratki opis projekta: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom te sjecanje međunarodno priznatih certifikata: ISO 9001:2015– osigurava upravljanje kvalitetom i osiguravanje kvalitete kroz učinkovito planiranje, izvršenje i nadzor procesa; ISO 27001:2013– sustav upravljanja sigurnošću informacija – zaštita svih informacija koje se koriste u poslovanju, integritet informacija, očuvanje točnosti i cjelovitosti informacija; ISO 14001:2015 upravljanje okolišem- Zaštita okoliša i odgovor na promjenjive uvjete okoliša u ravnoteži s društveno gospodarskim potrebama.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je u poslovanje uvesti međunarodno priznate certifikate te na taj način klijentima pružiti veću vrijednost za novac, dati im dodatnu sigurnost da se posao obavlja s velikom pažnjom i ozbiljnim pristupom rješavanju njihova problema uz gospodarski rast i razvoj tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja:

Ukupna vrijednost projekta: 210.690,00 kn
Iznos sufinanciranja: 176.979,60 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15. rujna 2020. – 15. rujna 2021.

Kontakt osoba za više informacija:
Mario Štimac
geoprem@geoprem.hr
+385 31 250 900

Dodatne informacije:
Strukturni fondovi
Koherentnost i kohezija

Gdje se nalazimoView Larger Map